Algemene verkoopvoorwaarden L’Exception 2023

 

1. Definities

1.1 In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Bestelling”: aanbod van Koper aan Verkoper tot het doen leveren van Goederen;

“Goederen”: de wijnen (stille-, mousserende- en/of versterkte wijnen) en/of waters en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen die door Verkoper aan Koper worden verkocht of gratis ter beschikking worden gesteld;

“Koper”: een wederpartij onder een overeenkomst met Verkoper inzake de koop en verkoop van Goederen, en

Verkoper”: L’Exception BV, gevestigd en kantoorhoudende te (2716 NH) Zoetermeer, aan de Voorweg 119, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 27165338.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Verkoper rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Goederen aan Koper verkoopt en levert.

2.2 Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts

geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere

voorwaarden van Koper wordt hierbij nadrukkelijk van de

hand gewezen.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper is nimmer verplicht bestellingen van Koper te aanvaarden en/of uit te voeren.

3.2 Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.

3.3 Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand op het moment dat Verkoper de Bestelling van Koper aanvaardt.

 

4. Prijs

4.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn in de prijscourant van Verkoper die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij Verkoper en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De door Verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief accijnzen (tenzij anders vermeld), invoerrechten, verpakkingskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.3 Verkoper heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Goederen en/of de grondstoffen die voor de productie van de Goederen nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.4 Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met een door Verkoper op basis van artikel 4.3 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Verkoper ter zake de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum, tenzij deze verhogingen wettelijke verhogingen zijn.

 

5. Levering en leveringstermijnen

5.1 Wij leveren volgens het ABC-systeem, waarbij A de dag van bestellen is, B de dag van orderpicking en C de dag van levering.

5.2 Grote en middelgrote zendingen Veraccijnsde en onveraccijnsde zendingen van een

factuurbedrag van minimaal € 500,- (excl. BTW) geschieden franco aan huis. Veraccijnsde en onveraccijnsde zendingen van minder dan € 500,- (excl. BTW) geschieden onder toevoeging van € 10,- logistiek bijdrage.

De bovenstaande zendingen worden standaard geleverd bij afnemer over de drempel op europallets van het aangegeven adres. Indien de levering bij afnemer plaatsvindt in een kelder of op een verdieping (verticale levering) geldt een toeslag van € 50,-.

Onze expediteur levert kosteloos bij een tijdsvenster van tenminste 5 uur. De zendingen kunnen op verzoek van afnemer worden bezorgd binnen een bepaald tijdvenster op de aangegeven dag tegen de onderstaande toeslag:

Binnen een tijdsvenster van - Toeslag:

4 uur - € 20,-

2 uur - € 40,-

5.3 Kleine zendingen

Veraccijnsde en onveraccijnsde zendingen van minder dan 48 flessen en een factuurbedrag van minder dan € 500,- geschieden via PostNL onder toevoeging van de onderstaande verzendkosten bovenop de logistieke bijdrage vermeld onder 5.2:

Aantal flessen - Verzendkosten:

1 - 12 = € 5,50

13 - 24 = € 11,-

25 - 36 = € 16,50

37 – 48 = € 22,-

5.4 De Goederen worden (af)geleverd op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien Koper weigert de Goederen aldaar in ontvangst te nemen of niet aanwezig is op het afgesproken afleveradres en binnen de afgesproken tijdspanne om de Goederen in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Koper en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Koper.

5.5 Verkoper is gerechtigd de Goederen in deelleveringen te leveren.

5.6 Alle door Verkoper genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Verkoper niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Verkoper de Goederen zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper leveren.

5.7 Geen enkele korting op de factuurprijs zal worden toegestaan voor eventueel door of namens de afnemer verleende diensten ten aanzien van de goederen. De keuze van de wijze van verzending behouden wij ons voor.

5.8 Beschadigde goederen kunnen enkel teruggezonden worden indien er vooraf toestemming is gegeven.

5.9 Wijnen met een catalogus prijs tot € 10,- kunnen alleen per volle doos worden afgenomen.

 

6. Recht van reclame

6.1 Koper is verplicht binnen 2 (twee) werkdagen na aflevering van de Goederen te controleren of de afgeleverde Goederen geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Koper niet binnen twee werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Goederen en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Goederen geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Goederen door Koper onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Indien Koper van mening is dat de Goederen niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient Koper dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Verkoper schriftelijk mede te delen.

6.3 Indien Koper (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Goederen en hetgeen Koper redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal Verkoper deze melding schriftelijk bevestigen aan Koper. Verkoper zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Koper en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Koper Verkoper binnen twintig dagen nadat de melding bij Verkoper bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

6.4 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

6.5 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Goederen betalen of de betrokken Goederen gratis vervangen.

6.6 Indien Koper de Goederen geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en na het verstrijken van een periode van 2 maanden na aflevering van de Goederen, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding.

 

7. Retourzendingen

7.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Verkoper niet verplicht retourzendingen van Koper te accepteren.

7.2 Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. De retourkosten bedragen € 0,45 per fles. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Verkoper van de door Koper opgegeven grond voor retourzending.

7.3 Goederen die na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd bij eerstvolgende levering, zullen als regel gecrediteerd worden onder aftrek van € 0,45 per fles met een minimum van € 10,- per retour. Retourzendingen zonder deze schriftelijke toestemming, kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. Alleen courante wijnen in originele en onbeschadigde verpakking kunnen worden geaccepteerd.

7.4 Indien Verkoper een retourzending van Koper accepteert en Verkoper besluit Koper te crediteren, zal Verkoper Koper crediteren voor deze retourzending.

7.5 Verkoper zal alleen besluiten om tot creditering van een retourzending over te gaan ingeval de retour gezonden Goederen zich in onbeschadigde en ongeopende dozen bevinden en de Goederen een van het op dat moment geldende assortiment van Verkoper deel uitmakende jaargang betreffen.

 

8. Betaling

8.1 Koper dient alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Verkoper is gerechtigd aan Koper per deellevering een factuur te sturen.

8.2 Alle kosten verbandhoudende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.

8.3 Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Verkoper moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Koper bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering,10% over de volgende €2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.

8.4 Koper is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Verkoper waaronder begrepen doch niet beperkt tot bonussen en/of kortingen te verrekenen met schulden aan Verkoper. Het recht tot opschorting is voor Koper uitgesloten.

8.5 Indien Koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame. Indien Koper de factuur niet betwist binnen voornoemde termijn staat de hoogte

van de factuur vast.

8.6 Indien Koper gerechtigd is tot enige betaling van Verkoper, zoals marketingbijdrage, bonussen etc., dient Koper aan Verkoper een factuur ter zake te zenden. Deze factuur dient binnen 3 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin het recht tot de betaling is ontstaan door Verkoper te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op betaling van het betreffende bedrag c.q. de factuur vervalt.

 

9. Bonussen en kortingen

9.1 Eventueel overeengekomen bonussen en/of kortingen tussen partijen zijn niet eerder opeisbaar dan na ommekomst van de overeengekomen periode waarover de bonus en/of kortingen worden berekend en uitgekeerd, te weten na het verstrijken van een kalenderjaar en alsdan niet eerder dan nadat Koper alle (betalings)verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Verkoper correct en tijdig is nagekomen.

9.2 Bonussen en/of kortingen worden verstrekt over de gerealiseerde en betaalde omzet welke is afgenomen bij Verkoper. De korting geldt uitsluitend voor de omzet die Koper realiseert door middel van de normale verkoop van de Goederen aan consumenten in het bedrijfspand waar Koper zijn bedrijf uitoefent.

9.3 Bonussen en/of kortingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

9.4 Bonussen en/of kortingen worden niet toegekend over de Goederen waarvoor acties gelden. Voor het vaststellen van de hoogte van de eventuele bonus e/of korting is de administratie van Verkoper bindend.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan Koper geleverde Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de geleverde Goederen, alsmede de in artikel 8.3 bedoelde bedragen volledig aan Verkoper zijn voldaan. De eigendom van de aan Koper geleverde en te leveren Goederen wordt tevens door Verkoper voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Koper uit hoofde van verkoop en levering van Goederen.

10.2 Indien Koper als wederverkoper optreedt, mag Koper de Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.3 Koper zal op eerste verzoek van Verkoper voldoende zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Verkoper.

10.4 Koper dient Verkoper terstond te berichten indien:

(i) derden aanspraken of pogingen doen om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende Goederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze

Goederen doen gelden;

(ii) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of

(iii) het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.

10.5 Koper geeft aan Verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Goederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Goederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

10.6 Koper dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallende Goederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

10.7 Zolang Verkoper nog een eigendomsvoorbehoud op de Goederen heeft, kan Koper de Goederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

 

11 Bruikleen

11.1 Deze clausule is, naast en indien van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden, van toepassing ingeval Koper van Verkoper zaken in bruikleen heeft c.q. zal verkrijgen.

11.2 Koper zal de voor hem redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen ter voorkoming van schade aan de zaak of zaken en zal zorgdragen voor een adequate verzekering van de zaak of zaken, waarbij in ieder geval verzekering tegen brand- en waterschade is begrepen. Schade aan het uiterlijk van de zaak of de zaken wordt door Koper onverwijld aan Verkoper gemeld.

11.3 Koper is aansprakelijk voor alle schade die Verkoper lijdt als gevolg van beschadiging, tenietgaan van de zaak of zaken voor zover dit aan Koper (waaronder begrepen zijn medewerkers en/of opdrachtnemers) toe te rekenen is.

11.4 Het is niet toegestaan andere uitingen op de zaak of zaken aan te brengen dan die aangewezen en toegestaan zijn door Verkoper.

11.5 Indien en zodra derden met betrekking tot de zaak of zaken rechten doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient Koper hen onmiddellijk van de rechten van Verkoper als eigenaar en bruikleengever op de hoogte te stellen. Koper dient Verkoper direct in te lichten en zal Verkoper de maatregelen treffen die haar goed dunken.

11.6 Koper is niet gerechtigd de zaak of zaken aan derden onder te verhuren, dan wel onder een andere titel in gebruik te geven. Het is Koper evenmin toegestaan op de zaak of zaken enig zakelijk of persoonlijk genots- of zekerheidsrecht te vestigen.

11.7 Verkoper heeft het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Koper te ontbinden indien Koper verzuimt Verkoper op de hoogte te stellen van een dreigend bodembeslag of Koper niet voldoet aan de voorwaarden en condities uit hoofde van andere tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder in ieder geval is begrepen het niet behalen van de afgesproken minimale afname van de producten van Verkoper.

11.8 Koper zal bij het einde van de periode van bruikleen overeenkomst zorgen dat de zaak of de zaken in de oorspronkelijke staat, en dat is in goede staat, schoon, werkend en vrij van gebreken aan Verkoper wordt overhandigd, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen partijen.

 

12 Lening

12.1 Deze clausule is, naast en indien van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden, van toepassing ingeval Verkoper aan Koper een lening heeft verstrekt.

12.2 Verkoper heeft het recht (het restant van) de verstrekte lening, vermeerderd met de verschuldigde rente, zonder nadere ingebrekestelling ineens per direct op te eisen indien:

a) Koper surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b) ten aanzien van Koper een besluit tot liquidatie en/of ontbinding wordt genomen;

c) Koper haar onderneming staakt of haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beeindigt;

d) op zaken van Koper executoriaal beslag wordt gelegd, alsmede indien de Koper op welke wijze dan ook het vrije beheer en/of de beschikking over een substantieel deel van zijn vermogen verliest, en

e) Koper in gebreke is in de nakoming van haar (aflossings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, ongeacht of het gaat om het niet, het niet tijdig of het niet volledig voldoen van haar verplichtingen en de betreffende tekortkoming in de nakoming niet binnen tien (10) werkdagen na verzending van een schriftelijke ingebrekestelling van Verkoper aan de Koper hieromtrent door Koper is hersteld.

 

13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van Goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats.

 

14 Eigendommen Verkoper

14.1 De door Verkoper gebruikte pallets voor de levering van de Goederen blijven eigendom van Verkoper. Koper dient bij de aflevering van de Goederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Verkoper terug te zenden.

14.2 Het publiciteits- en promotiemateriaal, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot glaswerken, door Verkoper aan Koper, al dan niet gratis, ter beschikking gesteld, blijft te allen tijde het eigendom van Verkoper. Koper dient dit materiaal op eerste verzoek van Verkoper voor rekening en risico van Koper aan het kantooradres van Verkoper in ongeschonden staat terug te zenden.

 

15 Wijze van verhandeling

15.1 Koper is verplicht de Goederen uitsluitend in originele, van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele en van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

15.2 Bij elke overtreding van de in artikel 15 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 5.000,00 voor ieder Goed waarmee de Koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 

16 Aansprakelijkheid

16.1 De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van het betreffende Goed.

16.1 De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.

16.2 Aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Verkoper binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Verkoper ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

16.3 Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade, binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt.

16.4 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Verkoper geleverde Goederen) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.

16.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

16.6 Verkoper is nimmer gehouden Goederen gelijk aan Goederen die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Goederen indien de gevraagde Goederen niet kunnen worden geleverd.

 

17 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Verkoper. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

18 Beëindiging

18.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

18.2 Verkoper kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Koper al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Koper faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

 

Verkoper zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

18.3 Indien Koper op het moment van ontbinding respectievelijk beeindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 18.1 of 18.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Verkoper ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Verkoper voor de ontbinding respectievelijk beeindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Verkoper en Koper geldende rechtsbetrekkingen danwel in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

19 Verzuim

Indien Koper met de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden en/of verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die aan deze algemene verkoopvoorwaarden zijn verbonden in verzuim is, zal Koper terstond en zonder enige nadere ingebrekestelling aan Verkoper een boete verbeuren van € 5.000,00 voor elke overtreding, vermeerderd met € 500,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper daarnaast op nakoming dan wel op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 

20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Alle geschillen welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.